Our Technology

เทคโนโลยี


Canonical


Mind AI แปลงภาษาธรรมชาติที่มีรูปแบบไม่ตายตัวให้กลายเป็น Canonical หรือโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบสามเหลี่ยมความสัมพันธ์

ซึ่งประกอบขึ้นจากหน่วยของความหมายและความสัมพันธ์ระหว่าง

ความหมายแต่ละด้าน


เมื่อเติมเต็มโครงสร้างนี้ด้วยข้อมูลภาษา จะทำให้กระบวนการการให้เหตุผลเกิดขึ้นและดำเนินต่อไปได้

Uniformity | รูปแบบเดียวกัน 

การจัดเก็บข้อมูลภาษาธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นระดับคำหรือประโยค 
เมื่ออยู่ในรูป Canonical ก็จะมีโครงสร้างลักษณะเดียวกันทั้งหมด
และโครงสร้างหนึ่งก็ยังสามารถเป็นส่วนประกอบย่อยหนึ่งของอีกโครงสร้างได้

Contextuality | เชื่อมโยง

ข้อมูลภาษาของ Mind AI ไม่ได้แยกขาดจากกันแต่เชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถเข้าใจภาษาได้เสมือนมนุษย์

Transparency | โปร่งใส

โครงสร้างที่สม่ำเสมอและข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน นำไปสู่ลำดับขั้นตอนใน
การให้เหตุผลที่มีความโปร่งใส เราสามารถตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ว่าเกิดจากจุดใด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

Ontology


Ontology คือ ความรู้ในรูปแบบของภาษามนุษย์ ซึ่งเป็นได้ตั้งแต่ความรู้เฉพาะด้านที่เจาะจงลงไปแค่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ไปจนถึงความรู้ทั่วไป


เมื่อนำ Ontology มาแปลงให้อยู่ในลักษณะโครงสร้างเครือข่ายความหมายแบบ Canonical แล้ว ย่อมเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงอันทรงพลังที่คอยขับเคลื่อนกระบวนการให้เหตุผลของ Mind AI


ยิ่งมี Ontology มากขึ้นเท่าใด 

Mind AI ก็จะยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่านั้น


เป้าหมายของเรา


เมื่อ Mind AI ได้เรียนรู้จาก Ontology ทั้งความรู้เฉพาะด้านและความรู้ทั่วไป

มากขึ้นเรื่อยๆ จะพบจุดเปลี่ยนผ่านอยู่สองจุดสำคัญ คือ 


Critical Mass – Mind AI จะสามารถรวบรวมข้อมูลความรู้ได้เอง


ต่อมาคือ Metatheoretics – Mind AI จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลความรู้

เพื่อสร้างทฤษฎีต่างๆ ได้เอง 


เมื่อถึงจุดนี้แล้ว เราจะสามารถใช้ประโยชน์จาก Mind AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ